Uppförandekod

Vår uppförandekod

Vår uppförandekod (Code of Conduct) har antagits för att betona de värderingar och principer som styr vårt förhållande till medarbetare, kunder, affärspartners och andra intressenter. Uppförandekoden följer FN Global Compact och innehåller bland annat Stockholms Vinhus ståndpunkt inom områdena affärs- och redovisningsprinciper, korruption, mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden och miljö. Vi uppmanar även våra leverantörer, samarbetspartners, samt övriga affärspartners att också tillämpa dessa principer.

Denna uppförandekod har antagits av Stockholms Vinhus för att betona hur vi agerar mot våra medarbetare, kunder, samarbetspartners och andra intressenter. Den gäller för alla inom koncernen och vi förväntar oss att de vi samarbetar med också agerar i enighet med denna uppförandekod.

Mänskliga rättigheter
Stockholms Vinhus värnar om mänskliga rättigheter. Vi följer och stödjer de internationellt erkända lagstiftningarna. Vi stödjer ingen form av barnarbete, heller ingen form av tvångs- eller skuldarbete.

Korruption och konkurrens
Stockholms Vinhus är emot all form av korruption och stödjer en effektiv konkurrens på lika villkor. Vi utnyttjar inte relationer till affärspartners för personlig vinning, överträder inga lagar om givande eller tagande av muta och undviker situationer som kan ge intryck av att skapa intressekonflikter. Alla former av representation ska vara i enighet med gällande lagar, regler och företagets policys.

Föreningsfrihet
Alla våra medarbetare ska känna frihet att ansluta sig till föreningar, organisationer och fackliga sammanslutningar.

Politik
Vi håller en neutral position i alla politiska frågor. Vi stödjer inga politiska personer eller grupperingar i någon form.

Diskriminering, Trakasserier och kränkande särbehandling
Inom Stockholms Vinhus råder en nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling av alla former. Vi har en skyldighet att motverka, förhindra och agera om det trots allt skulle inträffa.

Jämställdhet och mångfald
Inom Stockholms Vinhus är det en självklarhet att vi behandlar alla lika oavsett kön, könsuttryck, religion, etnicitet, ursprung, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder. Alla ska omfattas av samma rättigheter och möjligheter. Vi utgår från att alla våra kunder, leverantörer och andra samarbetspartners agerar utifrån detta och arbetar för ett sunt arbetsklimat. Ifall detta inte skulle efterlevas, tar vi oss rätten att avsluta eventuella samarbeten.

Klimat och miljö
Stockholms Vinhus arbetar aktivt för en hållbar samhällsutveckling, och för att vår verksamhet ska minimera vår klimatpåverkan. Vi ställer krav på kunder och leverantörer att värna om vår miljö och minska sin miljöpåverkan.

Efterlevnad
Alla medarbetare inom organisationen har skyldighet att agera inom ramen för denna uppförandekod och uppmanas att vid överträdelse eller misstanke om överträdelse direkt rapportera det till sin närmsta chef. Om den närmsta chefen av någon anledning inte skulle vara lämplig för detta rapporteras överträdelsen till företagets VD. Om en medarbetare eller en partner till Stockholms Vinhus inte agerar enligt denna uppförandekod kan korrigerande åtgärd komma att tillämpas.

Stockholms Vinhus AB
+46-706 677 047
info@stockhomsvinhus.se